Hundägare som kämpar / The struggle as a dog owner

🇸🇪 Vill du få bättre självkänsla i ditt hundägande? Läs detta! 🇬🇧 Want to get better self-esteem in your dog ownership? Read this!

(Scroll for English further down) 

🇸🇪 När man tänker på hundägande och vilken roll hunden ska ha i en familj så är det lätt att tro att man får den hund som man förtjänar. Med andra ord att allt handlar om hur du uppfostrar din hund.

Om du är av den uppfattningen så vill jag ödmjukt och utan pekpinnar upplysa om att det finns en sanning långt bortom denna seglivade myt. En sanning som fler och fler människor i hundvärlden börjar prata om men som inte riktigt nått ut till den breda publiken än.

Myten är att bara du tränar din hund rätt från början, oavsett om du har haft hunden från valp eller ej, så får du en hund som formas efter dina behov och de liv ni lever tillsammans.

Det finns många människor som går på kurser och tar privatlektioner hos hundtränare av olika slag för att få hjälp med sin hund. Men det finns också ett stort antal hundägare som ALDRIG går på en enda kurs eller söker professionell hjälp för sin hunds beteende. Vilka av dessa människor gör egentligen rätt? Är de människor som inte går på kurser med sin hund sämre hundägare bara pga det? Och varför kämpar vissa hundägare fortfarande med sina hundar och får dåligt samvete över att dom inte lyckas nå de resultat som dom fått veta ska fungera? Trots att dom gått på kurser och uppsökt professionell hjälp.

Om vi ser på saken ur ett historiskt perspektiv så domesticerades hunden för ca 15.000 år sedan, men vi har inte haft behovet av hundtränare, hundpsykologer eller hundbeteendevetare förrän de senaste 40-50 åren. Och det är egentligen först de senaste 20 åren som hundyrken av olika slag blivit en heltidssyssla för fler och fler. Så hur kommer det sig då att vi plötsligt behöver professionella hundtränare och diverse metoder för att kunna ha en hund som beter sig ”normalt”? Och betyder det att vi bara hade odrägliga hundar förr som gjorde utfall och betedde sig illa? Svaret är så klart nej. Förr levde hundar med oss människor under andra förhållanden än idag. Livet utomhus dominerade hundens tillvaro och koppel var mer ovanligt än vanligt. Idag lever både människor och djur tillsammans till större delen av dynets alla timmar inomhus, och för våra sällskapshundar gäller det att anpassa sig till den livsstilen. Annars kallas det att hunden har ett eller flera problembeteende.

Problemet är bara att det finns fler faktorer som påverkar en individ och dess beteende än bara inlärning. Inlärning är absolut en del av allt, men vi får inte glömma att precis som för oss människor så formas hunden av dess miljö, gener och det egna jaget. Ett annat faktum är att många hundar idag har problembeteenden som mer är ett symptom på fångenskap än dålig uppfostran.

Med andra ord: Allt handlar inte om hur du uppfostrar din hund!

För att lära dig mer om detta och få lite bättre självkänsla i ditt hundägande eller hundföretagande, häng med på ett spännande webinar som kommer beröra just detta.

Anmäl dig via länken nedan:

Beteendeproblem & frustration - Hundägare som kämpar

_________________________

🇬🇧 When you think about dog ownership and what role the dog should have in a family, it is easy to believe that you will get the dog you deserve. In other words, it's all about how you raise your dog.

If you are of that opinion, I want to humbly and without pointers inform you that there is a truth far beyond this long-lived myth. A truth that more and more people in the dog world are starting to talk about but which hasn't really reached the general public yet.

The myth is that if you train your dog right from the start, regardless of whether you have had the dog from puppyhood or not, you will get a dog that is shaped according to your needs and the lives you live together.

There are many people who attend courses and take private lessons from dog trainers of various kinds to get help with their dog. But there are also a large number of dog owners who NEVER attend a single course or seek professional help for their dog's behavior. Which of these people are actually doing the right thing? Are the people who don't attend courses with their dog worse dog owners just because of that? And why do some dog owners still struggle with their dogs and feel bad about not being able to achieve the results they were told should work? Even though they attended courses and sought professional help.

If we look at the matter from a historical perspective, the dog was domesticated about 15,000 years ago, but we have not had the need for dog trainers, dog psychologists or dog behaviorists until the last 40-50 years. And it is really only in the last 20 years that dog professions of various kinds have become a full-time job for more and more people. So how is it that we suddenly need professional dog trainers and various methods to be able to have a dog that behaves "normally"? And does that mean we only had obnoxious dogs in the past who lashed out and misbehaved?

The answer is clearly no. In the past, dogs lived with us humans under different conditions than today. Life outdoors dominated the dog's existence and leashes were more unusual than usual. Today, both humans and animals live together for most of the day indoors, and for our companion dogs it is necessary to adapt to that lifestyle. Otherwise, it is said that the dog has one or more problem behaviours.

The problem is that there are more factors that influence an individual and their behavior than just learning. Learning is absolutely a part of everything, but we must not forget that just like us humans, the dog is shaped by its environment, genes and its own self. Another fact is that many dogs today have problem behaviors that are more a symptom of captivity than bad upbringing.

In other words: It's not all how you raise them!

To learn more about this and get a little better self-esteem in your dog ownership or dog business, join us for an exciting webinar that will touch on this very thing.

Register via the link below:

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN - Beteendeproblem & frustration - Hundägare som kämpar

(The webinar will be held in Swedish)

Kategorier: FDM